Legea 289 din 7 iulie 2006

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege:
Art. I. - Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 373 din 10 iulie 2001, cu completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 2, alineatul (3) va avea urmatorul cuprins:

"3. Gestionarea se realizeaza prin intermediul amenajarii teritoriului si al urbanismului, care constituie ansambluri de activitati complexe de interes general ce contribuie la dezvoltarea spatiala echilibrata, la protectia patrimoniului natural si construit, la imbunatatirea conditiilor de viata in localitatile urbane si rurale, precum si la asigurarea coeziunii teritoriale la nivel regional, national si european."

2. La articolul 9, litera c) va avea urmatorul cuprins:

"c) gestionarea responsabila a resurselor naturale, cu protectia mediului si a peisajului cultural;"

3. La articolul 9, dupa litera d) se introduce o noua litera, litera e), cu urmatorul cuprins:

"e) conservarea si dezvoltarea diversitatii culturale."

4. Articolul 14 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 14. - (1) Activitatile principale de amenajare a teritoriului si de urbanism constau in transpunerea la nivelul intregului teritoriu national a strategiilor, politicilor si programelor de dezvoltare durabila in profil spatial, precum si urmarirea aplicarii acestora in conformitate cu documentatiile de specialitate legal aprobate.

2. Politicile de dezvoltare durabila in profil spatial prevazute la alin. (1) se fundamenteaza pe conceptul strategic de dezvoltare spatiala a Romaniei.

(3) In procesul de implementare, conceptul strategic de dezvoltare spatiala a Romaniei se va baza pe:

a) un sistem de indicatori pentru fundamentarea procesului de luare a deciziilor;

b) o metodologie de prioritizare a proiectelor."

5. Articolul 18 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 18. - (1) Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului este organul specializat al Guvernului in domeniul amenajarii teritoriului si al urbanismului, avand in aceasta calitate urmatoarele atributii:

a) elaborarea conceptului strategic de dezvoltare spatiala a Romaniei;

b) elaborarea Planului de amenajare a teritoriului national;

c) elaborarea Planului de amenajare a teritoriului regional, care fundamenteaza planurile de dezvoltare regionala;

d) elaborarea Regulamentului general de urbanism;

e) avizarea proiectelor de acte normative referitoare la activitatea de amenajare a teritoriului si de urbanism;

f) colaborarea cu ministerele, precum si cu celelalte organe ale administratiei publice centrale, pentru fundamentarea, din punct de vedere al amenajarii teritoriului si al urbanismului, a programelor strategice sectoriale;

g) colaborarea cu consiliile pentru dezvoltare regionala, cu consiliile judetene si consiliile locale, precum si urmarirea modului in care se aplica programele guvernamentale si liniile directoare in domeniul amenajarii teritoriului si al urbanismului la nivel regional, judetean si local;

h) avizarea documentatiilor de amenajare a teritoriului si de urbanism, potrivit competentelor stabilite prin prezenta lege.

(2) In vederea asigurarii coerentei masurilor de dezvoltare regionala in ansamblul dezvoltarii teritoriului national, Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului:

a) va desemna un reprezentant in Consiliul National pentru Dezvoltare Regionala;

b) va desemna cate un reprezentant fara drept de vot, care va face parte din consiliile pentru dezvoltare regionala;

c) va delega din cadrul structurilor proprii, pentru agentiile de dezvoltare regionala, cel putin un specialist in amenajarea teritoriului si urbanism."

6. Articolul 32 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 32. - (1) In cazul in care prin documentatia inaintata se solicita o derogare de la prevederile documentatiilor de urbanism aprobate pentru zona respectiva, prin certificatul de urbanism se poate solicita elaborarea unei alte documentatii de urbanism prin care sa se justifice si sa se demonstreze posibilitatea interventiei urbanistice solicitate. Dupa aprobarea noii documentatii de urbanism - Plan urbanistic zonal sau Plan urbanistic de detaliu - se poate intocmi documentatia tehnica in vederea obtinerii autorizatiei de construire.

(2) Noua documentatie de urbanism, cuprinzand interventia solicitata, poate fi aprobata numai dupa o perioada de 12 luni de la data aprobarii documentatiei de urbanism initiale.

(3) Modificarile aduse reglementarilor din Planul urbanistic general asupra procentului de ocupare al terenului (POT) si distantele fata de limitele laterale si posterioare ale parcelei se stabilesc prin Planul urbanistic de detaliu, iar cele aduse regimului de construire, functiunii zonei, inaltimii maxime admise, coeficientului de utilizare al terenului (CUT) si retragerii cladirilor fata de aliniament se stabilesc prin planurile urbanistice zonale."

7. La articolul 37, alineatele (1), (2) si (3) vor avea urmatorul cuprins:

"Art. 37. - (1) In scopul imbunatatirii calitatii deciziei referitoare la dezvoltarea spatiala durabila, in coordonarea presedintilor consiliilor judetene si a primarilor de municipii si orase, respectiv a primarului general al municipiului Bucuresti, se constituie Comisia tehnica de amenajare a teritoriului si urbanism, ca organ consultativ cu atributii de avizare, expertizare tehnica si consultanta.

(2) Comisia tehnica de amenajare a teritoriului si urbanism este formata din specialisti din domeniul amenajarii teritoriului si al urbanismului, secretariatul comisiei fiind asigurat de structura de specialitate din subordinea arhitectului-sef.

(3) Componenta nominala a Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si urbanism si regulamentul de functionare se aproba de consiliul judetean, consiliul local municipal, orasenesc, respectiv de Consiliul General al Municipiului Bucuresti, la propunerea presedintelui consiliului judetean, a primarului, respectiv a primarului general al municipiului Bucuresti, pe baza recomandarilor asociatiilor profesionale din domeniul amenajarii teritoriului, urbanismului, constructiilor, institutiilor de invatamant superior si ale arhitectului-sef."

8. La articolul 38, alineatele (21) si (3) vor avea urmatorul cuprins:

"(21) Registrul Urbanistilor din Romania se infiinteaza ca institutie publica, autonoma, cu personalitate juridica, finantata integral din venituri proprii, care se constituie din tarifele de atestare sau de examinare in vederea dobandirii dreptului de semnatura, de inscriere in Registrul urbanistilor si de exercitare a dreptului de semnatura, precum si din alte surse legale.

(3) Regulamentul privind dobandirea dreptului de semnatura, precum si Regulamentul referitor la organizarea si functionarea Registrului Urbanistilor din Romania se aproba prin hotarare a organului de conducere al Registrului Urbanistilor din Romania, cu avizul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, si se vor publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I."

9. La articolul 46, litera f) a alineatului (2) va avea urmatorul cuprins:

"f) stabilirea zonelor protejate si de protectie a monumentelor istorice si a siturilor arheologice reperate;"

10. La articolul 46, dupa litera h) a alineatului (2) se introduce o noua litera, litera i), cu urmatorul cuprins:

"i) zonele de risc natural delimitate si declarate astfel, conform legii, precum si la masurile specifice privind prevenirea si atenuarea riscurilor, utilizarea terenurilor si realizarea constructiilor in aceste zone."

11. La articolul 46, dupa litera c) a alineatului (3) se introduce o noua litera, litera d), cu urmatorul cuprins:

"d) zonele de risc natural delimitate si declarate astfel, conform legii, precum si la masurile specifice privind prevenirea si atenuarea riscurilor, utilizarea terenurilor si realizarea constructiilor in aceste zone."

12. Articolul 51 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 51. - (1) Activitatile de amenajare a teritoriului si de urbanism, prevazute in prezenta lege, se finanteaza din bugetele locale ale unitatilor administrativ-teritoriale, din bugetul de stat si din venituri proprii constituite la Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, in baza art. 40 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile ulterioare, precum si, dupa caz, de persoane juridice si fizice interesate in dezvoltarea unei localitati sau a unei zone din cadrul acesteia.

(2) Autoritatile administratiei publice locale au obligatia sa prevada in bugetele anuale fonduri pentru elaborarea sau actualizarea, dupa caz, a planurilor de amenajare a teritoriului, a planurilor de urbanism, a hartilor de risc natural, precum si a studiilor de fundamentare necesare in vederea elaborarii acestora.

(3) In vederea cofinantarii de la bugetul de stat a hartilor de risc/hazard, Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului va elabora norme metodologice de cofinantare a hartilor de risc/hazard, care vor fi aprobate prin hotarare a Guvernului."

13. Articolul 55 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 55. - (1) Finantarea documentatiilor de amenajare a teritoriului si de urbanism cu caracter deosebit, pentru zone si localitati care necesita cercetari si studii complexe, se face si din fonduri destinate cercetarii, dezvoltarii regionale si altele, in conditiile stabilite de ministere si de alti factori implicati.

(2) In cazul documentatiilor de urbanism aprobate, entitatea achizitoare poate organiza, in conditiile legii, concurs de solutii pentru ilustrare urbanistica, deschis specialistilor din domeniul arhitecturii si urbanismului, finantat din aceleasi fonduri prevazute la alin. (1)."

14. La articolul 57, literele a) si b) ale alineatului (1) vor avea urmatorul cuprins:

"a) informarea populatiei, cel putin prin afisare la primarie si anunt public in presa;

b) consultarea populatiei, anterior aprobarii documentatiilor de urbanism si amenajare a teritoriului;"

15. La articolul 59, litera c) va avea urmatorul cuprins:

"c) continutul documentatiilor de urbanism care urmeaza a fi supuse aprobarii, precum si al documentatiilor aprobate, conform legii."

16. La articolul 62, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu urmatorul cuprins:

"(11) In situatia neactualizarii documentatiilor de urbanism pana la expirarea termenelor de valabilitate prevazute prin hotararile de aprobare a acestora, se suspenda eliberarea autorizatiilor de construire/desfiintare, conform legii."

17. Articolul 63 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 63. - (1) Incalcarea prevederilor prezentei legi atrage raspunderea civila, contraventionala, disciplinara, administrativa sau penala, dupa caz, potrivit legii.

(2) Constituie contraventii urmatoarele fapte:

a) refuzul institutiilor publice de a furniza informatii care, prin natura lor, sunt publice, pentru desfasurarea corespunzatoare a activitatii de amenajare a teritoriului si de urbanism;

b) supunerea spre avizare sau aprobare a unei documentatii de urbanism incomplete ori care contine date eronate;

c) avizarea si aprobarea de documentatii de amenajare a teritoriului si de urbanism semnate de alte persoane decat cele stabilite prin lege;

d) neindeplinirea atributiilor privind exercitarea controlului asupra modului de respectare a documentatiilor de amenajare a teritoriului si de urbanism;

e) neluarea masurilor prevazute de lege in cazul nerespectarii prevederilor din documentatiile de amenajare a teritoriului si de urbanism."

18. Dupa articolul 63 se introduc doua noi articole, articolele 631 si 632, cu urmatorul cuprins:

"Art. 631. - Contraventiile prevazute la art. 63 alin. (2) se sanctioneaza astfel:

a) nerespectarea prevederilor lit. a) si b), cu amenda de la 1.000 lei la 3.000 lei;

b) nerespectarea prevederilor lit. c), cu amenda de la 1.000 lei la 9.000 lei;

c) nerespectarea prevederilor lit. d) si e), cu amenda de la 1.000 lei la 2.500 lei.

Art. 632. - Contraventiilor prevazute la art. 63 alin. (2) le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare."

19. Articolul 64 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 64. - (1) Faptele de incalcare a prezentei legi se constata de organele de control al activitatii de amenajare a teritoriului si de urbanism ale consiliilor judetene si locale, de reprezentanti ai institutiilor publice de specialitate ale autoritatilor centrale implicate in avizare, precum si de Inspectoratul de Stat in Constructii.

(2) Documentatiile de amenajare a teritoriului si de urbanism aprobate fara avizele prevazute de reglementarile in vigoare sunt nule."

20. Anexa nr. 1 "Categorii de documentatii de amenajare a teritoriului si de urbanism. Competente de avizare si de aprobare a acestora" va avea urmatorul cuprins:

"ANEXA Nr. 1*)
CATEGORII DE DOCUMENTATII DE AMENAJARE A TERITORIULUI SI DE URBANISM
COMPETENTE DE AVIZARE SI DE APROBARE A ACESTORA
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Nr. Categorii de documentatii Avizeaza Aproba
crt.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
0 1 2 3
-----------------------------------------------------------------------------------------------
A. Amenajarea teritoriului
-----------------------------------------------------------------------------------------------
▪ Plan de amenajare a teritoriului
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1 National Guvernul Parlamentul
-----------------------------------------------------------------------------------------------
2 Zonal ▪ Ministerul Transporturilor, ▪ Consiliile judetene
▪ Regional sau interjudetean Constructiilor si Turismului ▪ Consiliile locale
▪ Interorasenesc sau intercomunal ▪ Organisme centrale si ▪ Consiliul General
▪ Frontalier teritoriale interesate al Municipiului
▪ Metropolitan, periurban al Bucuresti
principalelor municipii si orase
-----------------------------------------------------------------------------------------------
3 Judetean ▪ Ministerul Transporturilor, ▪ Consiliul judetean
Constructiilor si Turismului ▪ Consiliul General
▪ Organisme centrale si al Municipiului
teritoriale interesate Bucuresti
-----------------------------------------------------------------------------------------------
B. Urbanism
-----------------------------------------------------------------------------------------------
▪ Plan urbanistic general si regulament local aferent acestuia
-----------------------------------------------------------------------------------------------
4 Municipiul Bucuresti ▪ Ministerul Transporturilor, ▪ Consiliul General
Constructiilor si Turismului al Municipiului
▪ Organisme centrale si Bucuresti
teritoriale interesate
-----------------------------------------------------------------------------------------------
5 Municipiu ▪ Ministerul Transporturilor, ▪ Consiliul local al
Constructiilor si Turismului municipiului
▪ Consiliul judetean
▪ Organisme centrale si
teritoriale interesate
-----------------------------------------------------------------------------------------------
6 Oras ▪ Consiliul judetean ▪ Consiliul local
▪ Organisme centrale si al orasului
locale interesate
-----------------------------------------------------------------------------------------------
7 Comuna ▪ Consiliul judetean ▪ Consiliul local al
▪ Organisme centrale si comunei
locale interesate
-----------------------------------------------------------------------------------------------
8 Municipii, orase si comune ce ▪ Ministerul Transporturilor, ▪ Consiliul local al
includ statiuni balneare/turistice Constructiilor si Turismului municipiului/
declarate ▪ Consiliul judetean orasului/comunei,
▪ Organisme centrale si dupa caz
teritoriale interesate
-----------------------------------------------------------------------------------------------
▪ Plan urbanistic zonal si regulament local aferent acestuia
-----------------------------------------------------------------------------------------------
9 Zona centrala a municipiului ▪ Ministerul Transporturilor, ▪ Consiliul General
Bucuresti, precum si alte zone Constructiilor si Turismului al Municipiului
functionale de interes ▪ Organisme centrale si Bucuresti
teritoriale interesate
-----------------------------------------------------------------------------------------------
10 Zona centrala a municipiului si ▪ Ministerul Transporturilor, ▪ Consiliile locale
alte zone functionale de interes Constructiilor si Turismului municipale
▪ Consiliul judetean
11 Zona centrala a orasului, satului, ▪ Organisme centrale si ▪ Consiliile locale
precum si alte zone functionale de teritoriale interesate orasenesti sau
interes ▪ Consiliul judetean comunale
▪ Organisme centrale si
teritoriale interesate
-----------------------------------------------------------------------------------------------
12 ▪ Zone protejate ori asupra carora ▪ Ministerul Transporturilor, ▪ Consiliile locale
s-a instituit un tip de Constructiilor si Turismului ▪ Consiliul General
restrictie, precum si cele care ▪ Consiliul judetean al Municipiului
depasesc limita unei unitati ▪ Organisme centrale si Bucuresti
administrativ-teritoriale teritoriale interesate
▪ Zone protejate ori asupra carora
s-a instituit un tip de
restrictie, precum si cele care
depasesc limita unei unitati
administrativ-teritoriale,
pentru municipiul Bucuresti
-----------------------------------------------------------------------------------------------
▪ Plan urbanistic de detaliu
-----------------------------------------------------------------------------------------------
13 ▪ Imobile clasate in lista ▪ Consiliul judetean ▪ Consiliile locale
monumentelor istorice si cele ▪ Ministerul Culturii si ▪ Consiliul General
care se amplaseaza in zone Cultelor al Municipiului
protejate
▪ Imobile clasate in lista ▪ Organisme centrale si Bucuresti
monumentelor istorice si cele teritoriale interesate
care se amplaseaza in zone
protejate, pentru municipiul
Bucuresti
-----------------------------------------------------------------------------------------------
14 Alte imobile ▪ Organisme teritoriale ▪ Consiliile locale
interesate
-----------------------------------------------------------------------------------------------
C. Regulament de urbanism
-----------------------------------------------------------------------------------------------
15 Regulament general de urbanism ▪ Ministerul Transporturilor, ▪ Guvernul"
Constructiilor si Turismului
▪ Organisme centrale si
teritoriale interesate
-----------------------------------------------------------------------------------------------
 

*Anexa nr. 1 este reprodusa in facsimil. 21.
La anexa nr. 2 "Definirea termenilor utilizati in lege", dupa termenul "zona de protectie" se introduce un nou termen cu urmatorul cuprins:
"▪ Zona de risc natural - areal delimitat geografic, in interiorul caruia exista un potential de producere a unor fenomene naturale distructive care pot afecta populatia, activitatile umane, mediul natural si cel construit si pot produce pagube si victime umane."
Art. II. - Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu completarile ulterioare, precum si cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.
Art. III. - La data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a hotararii organului de conducere al Registrului Urbanistilor din Romania pentru aprobarea Regulamentului privind dobandirea dreptului de semnatura, precum si a Regulamentului referitor la organizarea si functionarea Registrului Urbanistilor din Romania, Hotararea Guvernului nr. 1.519/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind dobandirea dreptului de semnatura pentru documentatiile de amenajare a teritoriului si de urbanism si a Regulamentului referitor la organizarea si functionarea Registrului Urbanistilor din Romania, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 961 din 20 octombrie 2004, se abroga. Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.

Tags: