HOTĂRÂREA nr. 732 din 9 iulie 2008

Având în vedere prevederile comunitare ale Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1.698/2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), ale Regulamentului Comisiei (CE) nr. 1.974/2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1.698/2005, ale Regulamentului Comisiei (CE) nr. 1.975/2006 privind normele de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.698/2005 în ceea ce priveşte punerea în aplicare a procedurilor de control şi a ecocondiţionalităţii în ceea ce priveşte măsurile de sprijin pentru dezvoltarea rurală şi ale Deciziei Consiliului (CE) nr. 664/2006 de adaptarea a anexei VIII din Tratatul de aderare a Bulgariei şi României, ale Regulamentului Consiliului (CE, EURATOM) nr. 1.605/2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţii Europene, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Regulamentul (CE, EURATOM) nr. 2.342/2002 al Comisiei din 23 decembrie 2002 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE, EURATOM) nr. 1.605/2002 al Consiliului, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/2006 privind gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finanţării politicii agricole comune alocate de la Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare şi prefinanţare alocate de la bugetul de stat, aprobată cu modificări prin Legea nr. 492/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 7 şi 24 din Legea nr. 184/2001 privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect, republicată, în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic
Hotărârea Guvernului nr. 224/2008 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007- 2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 176 din 7 martie 2008, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. La articolul 2 alineatul (2), litera k) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"k) aviz privind respectarea criteriului de încadrare în specificul arhitectural local - documentul eliberat, conform reglementărilor în vigoare, de filialele teritoriale ale Ordinului Arhitecţilor din România, necesar pentru proiectele specifice măsurilor 313 «Încurajarea activităţilor turistice» şi 322 «Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale», cu privire la atestarea respectării criteriului de încadrare în arhitectura specifică locală;"
2. La articolul 2 alineatul (2), după litera m) se introduc patru noi litere, literele n)-r), cu următorul cuprins:
"n) parteneriat - forma de cooperare între autorităţi publice, entităţi private şi organizaţii neguvernamentale, pe baza acordului liber consimţit în temeiul art. 942 din Codul civil, în concordanţă cu prevederile art. 61 din Regulamentul (CE) nr. 1.698/2005, în vederea elaborării unei strategii de dezvoltare locală şi pentru implementarea acesteia;
o) Grup de acţiune locală - GAL - parteneriat local, constituit din diverşi reprezentanţi ai sectoarelor public, privat şi ai societăţii civile;
p) submăsură - acţiunea distinctă din cadrul unei măsuri care se derulează pe parcursul uneia sau mai multor faze;
r) fază - etapa componentă a evoluţiei a unei submăsuri, care, prin obiective proprii, permite o construcţie progresivă a obiectivelor specifice măsurii din care face parte."
3. La articolul 5, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"a) beneficiarii înregistraţi în lista APDRP a debitorilor pentru Programul SAPARD şi pentru FEADR, până la achitarea integrală a datoriei faţă de APDRP, inclusiv a majorărilor de întârziere."
4. La articolul 6, alineatele (3) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"(3) Costurile generale ale proiectului sunt eligibile într-un procent de maximum 10%, fiind detaliate pentru fiecare măsură în Ghidul solicitantului, intensitatea acordării fiind în funcţie de tipul şi de complexitatea proiectului. Pentru proiectele depuse de beneficiarii publici, ale căror studii de fezabilitate au fost întocmite şi finanţate din alte fonduri comunitare sau bugetare, înainte de intrarea în vigoare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, costurile reprezentând actualizarea acestor studii nu vor depăşi 3% din valoarea costurilor de proiectare şi inginerie, cu menţinerea procentului de maximum 10% din costurile generale ale proiectului
............................................................................................................
(5) Studiile de fezabilitate sau documentaţiile de avizare a lucrărilor de intervenţie, aferente cererilor de finanţare depuse de beneficiarii din cadrul măsurii 322 «Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale», precum şi cele aferente cererilor de finanţare depuse de beneficiarii publici ai măsurilor din PNDR şi care prevăd obiective de investiţii şi lucrări de intervenţie trebuie să fie întocmite sau actualizate conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 28/2008."
5. La articolul 8 alineatul (1) litera b), punctul (i) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(i) costurile generale legate de realizarea investiţiilor prevăzute la lit. a) pentru proiectare şi asistenţă tehnică, asimilate categoriei de active necorporale, după cum urmează: studii de teren, obţinere de avize, acorduri şi autorizaţii, inclusiv avizul definit la art. 2 alin. (2) lit. k), proiectare şi inginerie, consultanţă;"
6. Articolul 14 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 14 - APIA, potrivit funcţiilor delegate de APDRP, va implementa şi va efectua plăţile pentru măsurile prevăzute la art. 13 alin. (1)."
7. La capitolul II, titlul punctului II.3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"II.3 Reguli privind măsurile de asistenţă tehnică, formare profesională, precum şi submăsura «Construcţie parteneriate public-private», fazele 1, 2 şi 3, din cadrul măsurii «Funcţionarea grupurilor de acţiune locală - LEADER»"
8. Articolul 18 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(1) AM-PNDR este autoritatea direct responsabilă cu implementarea măsurilor 111«Formare profesională - training, informare şi difuzare de cunoştinţe», 143 «Furnizarea de servicii de consiliere şi consultanţă pentru agricultori», 431, cu submăsura 431.1 «Construcţie parteneriate public-private», fazele 1, 2 şi 3, conform reglementărilor în vigoare, precum şi a măsurii «Asistenţă tehnică».
(2) Implementarea proiectelor cofinanţate din FEADR, prevăzute la alin. (1), se realizează după cum urmează:
a) pentru măsurile 111 «Formare profesională - training, informare şi difuzare de cunoştinţe», 143 «Furnizarea de servicii de consiliere şi consultanţă pentru agricultori» - la nivel central, prin AM-PNDR, iar la nivel judeţean, prin compartimentele de dezvoltare rurală ale direcţiilor pentru agricultură şi dezvoltare rurală (denumite în continuare DADR) judeţene şi a municipiului Bucureşti;
b) pentru submăsura 431.1 «Construcţie parteneriate public-private», fazele 1 «Sensibilizarea actorilor locali privind abordarea LEADER», 2 «Formarea reprezentanţilor grupurilor potenţiale» şi selecţia proiectelor aferente fazei 3 «Sprijin financiar pentru pregătirea dosarelor pentru selecţia GAL», la nivel central, prin AM-PNDR, iar pentru implementarea proiectelor aferente fazei 3, de către APDRP;
c) pentru măsura «Asistenţă tehnică», prin:
(i) AM-PNDR, pentru nevoile de asistenţă tehnică proprii ale DADR-urilor, ale organismului de certificare, ale autorităţii competente şi ale altor organisme implicate în derularea programului;
(ii) APDRP - Direcţia de asistenţă tehnică, pentru nevoile de asistenţă tehnică proprii ale organismului de coordonare, ale APIA, ale inspectoratelor teritoriale de regim silvic şi de vânătoare şi ale altor organisme cărora le vor fi delegate funcţii ale APDRP,
(3) Subcontractarea totală a achiziţiei nu este permisă pentru operaţiunile derulate în cadrul măsurilor 111 "«Formare profesională - training, informare şi difuzare de cunoştinţe», 143 «Furnizarea de servicii de consiliere şi consultanţă pentru agricultori», submăsurii 431.1 «Construcţie parteneriate public-private», fazele 1, 2 şi 3, precum şi în cadrul măsurii «Asistenţă tehnică».
(4) Pentru implementarea măsurilor 111 «Formare profesională - training, informare şi difuzare de cunoştinţe», 143 «Furnizarea de servicii de consiliere şi consultanţă pentru agricultori», a submăsurii 431.1 «Construcţie parteneriate public-private», fazele 1, 2 şi 3, precum şi a măsurii «Asistenţă tehnică», se vor elabora manuale de proceduri care vor conţine instrucţiuni de coordonare, supervizare, avizare şi monitorizare a proiectelor."
9. La articolul 22 alineatul (1), litera b) se abrogă.

Publicat în Monitorul Oficial al României cu numărul 533 din data de 15 iulie 2008

 

Tags: